Suy gẫm: Lòng mộ mến của chúng ta dành cho Thiên Chúa, chính là cách thế chúng ta trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Người. Đây chính là cảm thức về lòng kính sợ và vâng theo thánh ý Ngài; còn việc sống tốt lành là điều mà chúng ta có thể trao cho người thân cận. Chính điều này là cách thế ứng xử của chúng ta dành cho một người, khiến bản thân người ấy cảm nhận được sự tôn trọng thực sự của chúng ta dành cho họ.
Đức tin của chúng ta cũng phải thể hiện được hai chiều kích này, đó là: chiều dọc dành cho Thiên Chúa, chiều ngang dành cho người thân cận.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con sống tử tế và ngoan ngùy.