“Bạn sẽ không rời bỏ con tàu trong cơn bão dữ dội, vì bạn không có khả năng điều hướng được ngọn gió” (Thánh Thomas More).

Suy gẫm: Thánh Thomas More phải đưa ra một chọn lựa bất khả thi: trung thành với vị vua mà thánh nhân đã thề hứa trung thành hay trung tín với Thiên Chúa và Giáo Hội. Thánh nhân đã lựa chọn trung tín với Thiên Chúa và Giáo Hội, và trở nên chứng nhân cho đức tin của mình cho đến chết.
Chúng ta cũng được mời gọi sống sự trung tín ấy, dù trong việc nhỏ nhặt hay trong việc lớn lao.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con để con luôn trung tín với Chúa và Giáo Hội, dù phải trả bằng bất cứ giá nào.