"Những người bạn nhỏ" của chúng tôi

"Những người bạn nhỏ" của chúng tôi

"Cứ để trẻ em đến với Thầy đừng ngăn cản chúng vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng" (Mt 19, 14).
Top