Bản luật có sắc chỉ 1223

Bản luật có sắc chỉ 1223

Với sắc chỉ “Solet annuere” (“Có thói quen chấp nhận”), Đức Giáo Hoàng Hônôriô III đã “xác nhận” Bản Luật chung kết của thánh Phanxicô. Người cũng đã cho ghi lại toàn bản văn của Luật Dòng trong sắc chỉ ấy.
Top