LIÊN HỆ

Địa chỉ: 19E Hồ Văn Tắng, ấp Đình, Củ Chi, TP HCM

Điện thoại: 0397219149

Gửi bài đăng Website: truyenthongvientu@gmail.com

Văn phòng Phụ tỉnh Dòng (vpvientu@gmail.com)

Ban Truyền Thông (truyenthongvt@gmail.com)

Ban Mục Vụ Ơn Gọi(ongoivientu@gmail.com)

Top