Suy gẫm: Thật không còn hoài nghi gì nữa khi thánh Tôma được mừng kính xuyên suốt dòng lịch sử. Thánh nhân vận dụng chính sự hoài nghi, để ngày càng chìm sâu trong sự xác tín niềm tin sâu sắc hơn khi tuyên xưng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đây là lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất được thuật lại trong các sách Tin mừng.
Noi gương thánh Tôma, chúng ta nên bỏ qua những lỗi lầm của bản thân mà đặt niềm xác tín vào lòng thương xót của Thiên Chúa mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Ngài là Thiên Chúa và là tất cả của con.