“Mỗi lần nghe ai đó nhắc đến Danh Cực Thánh Trái Tim Chúa Giêsu hay Bí Tích Thánh Thể tôi cảm thấy một niềm vui khôn tả” (Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII).

Suy gẫm: Hình ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu là hình ảnh của lòng trắc ẩn và tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Ngài đã chết vì yêu chúng ta.
Bí Tích Thánh Thể chính là tình yêu nhập thể dưới hình bánh rượu. Chính vì yêu, Chúa Giêsu trở nên một với chúng ta, mỗi khi chúng ta đón rước Mình và Máu thánh của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nên một trong Ngài.