“Những ưu phiền mà chúng ta trải qua là nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa nhằm bảo vệ chúng ta thoát khỏi tính kiêu ngạo - là một trong những kẻ thù lớn nhất của sự thánh thiện” (Chân phước Solanus Casey).

Suy gẫm: Những giới hạn nơi con người chúng ta, chẳng hạn như nỗi ưu phiền, là bằng chứng cho thấy chúng ta không thể làm được tất cả mọi sự. Chúng ta phải liên đới với tha nhân để được giúp đỡ.
Nhận thức này có phần hơi khiêm tốn – nhưng nó lại là một điều hết sức cần thiết. Việc nhận ra những giới hạn của bản thân giúp chúng ta thoát khỏi sự kiêu ngạo - với suy nghĩ rằng chúng ta tự đủ cho chính mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra rằng con không tự đủ cho chính mình.