Suy gẫm: Thật tốt khi kiểm điểm lại đời sống nội tâm của chúng ta. Khi chúng ta hành động với ý thức về sự hoán cải với tâm tình cầu nguyện, thực hành việc thống hối và làm từ thiện, sống trên đàng nhân đức. Lúc đó, chúng ta có thể thực hiện được những việc chúng ta muốn.
Nhưng còn một phần khác trong đời sống tâm linh mà chúng ta không phải người hành động, chính Thiên Chúa là Đấng đổ tràn đầy tâm hồn nơi chúng ta sự an ủi của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được gặp Ngài nơi chính tâm hồn con.