“Đôi khi, chỉ cần một giờ cầu nguyện, bạn sẽ gặt được nhiều hoa trái hơn cả thế giới này […]” (Thánh Bônaventura).

Suy gẫm: Thiên Chúa sáng tạo thế giới bằng Lời của Ngài. Ngài phán: “Phải có ánh sáng.” Liền có ánh sáng (x. St 1,3). Khi cầu nguyện, chúng ta cũng hãy dùng những lời thần linh để tái tạo thế giới theo hình ảnh của Thiên Chúa.
Một điểm quan trọng nữa là lời cầu nguyện của chúng ta có khả năng phục hồi tâm hồn chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Dành thời gian cầu nguyện chưa bao giờ là việc lãng phí cả. Cầu nguyện là một hành động quan trọng nhất mà chúng ta có thể thực hiện trong đời sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết cách cầu nguyện.