Ngày 28/03/2022, từ buổi sáng tất cả các tham dự viên có mặt tại Tu viện thánh Antôn, Tam Hà để tham dự Tu nghị đầu tiên của Phụ tỉnh Phanxicô Antôn Fasani - Việt Nam. Tu nghị Phụ tỉnh bắt đầu từ 14h15, Chủ tọa là cha JB Ngô An Tâm, cùng các nghị viên đã cùng nhau xin ơn Chúa Thánh Thần để Ngài tác động đến mỗi người anh em nhằm làm sáng danh Chúa qua những đường hướng, quyết định của mình theo Thần khí Chúa, cùng ngày vào lúc 17h30 Chầu trọng thể và Kinh Chiều ( Do thầy Phó tế Cương chủ sự )
            Phiên họp thứ 2(29/03/2022). Mở đầu bằng thánh lễ Triệu tập Tu nghị do Cha Phêrô Nguyễn Hữu Phước làm chủ tế, giảng lễ là cha Phêrô Nguyễn Ngọc Duy. Đúng 8h00, Phiên họp thứ 2 bắt đầu các nhóm báo cáo. Những ngày tiếp theo của Tu nghị Phụ tỉnh diễn ra sôi nổi và theo thánh ý của Thiên Chúa. Qua những lá phiếu, ý kiến của mỗi người góp phần xây dựng Phụ tỉnh Việt Nam bước theo thánh ý của Chúa.