"Thế là đã hoàn tất" (Ga 19,30). Thứ Sáu Tuần Thánh - Cuộc Thương khó của Chúa Giêsu.

 

Buổi sáng, cộng đoàn Tu viện đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể.Buổi chiều, Cử hành nghi thức Suy Tôn Thánh Giá. 
 BTT Học Viện