Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của thánh An-tôn Padua ban nhiều ơn lành cho quý vị ân nhân đã cộng tác với chương trình "Bánh mì Antôn"

Lạy Thánh An-tôn Padua

Xin cầu cho chúng con !