Việc tham gia vào đời sống giáo xứ có thể giúp phát triển tâm linh của tôi với tư cách là một bạn trẻ Công giáo như thế nào?
- Đời sống giáo xứ tạo cơ hội cho việc cầu nguyện, thờ phượng và hiệp thông, góp phần vào sự phát triển tâm linh của bạn trẻ Công giáo bằng cách nuôi dưỡng cảm giác thuộc về và hỗ trợ.