Cử điệu: Chứng nhân tình yêu

Cử điệu: Chứng nhân tình yêu

Lớp Dự Tu Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu K14
Các Hoạt Động Của Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu

Các Hoạt Động Của Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu

Bác ái Xã Hội, Giáo xứ, Người Nghèo, Người trẻ,...
Tuyên Khấn Lần Đầu và Trọng Thể - Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu năm 2021

Tuyên Khấn Lần Đầu và Trọng Thể - Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu năm 2021

Sau thời gian thử luyện, 9 anh em tập sinh và 3 anh em đã can đảm tuyên khấn trong Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu
Đời sống Cộng đoàn qua công việc

Đời sống Cộng đoàn qua công việc

Chúng tôi được mời gọi đến và ở lại để trở nên một cộng đoàn hiệp nhất, cùng nhau chia sẻ đời sống cộng đoàn...
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế  - Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu - Miền Dòng Việt Nam

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế - Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu - Miền Dòng Việt Nam

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế - Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu - Miền Dòng Việt Nam
Top